Mobilab Logo

Pole elektromagnetyczne
- natężenie i pomiary

Pole elektromagnetyczne jest jednym z fizycznych czynników środowiska, w dzisiejszym wysoko uprzemysłowionym świecie istnieje wiele sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Wykorzystywaniu energii elektrycznej we wszystkich obszarach działalności człowieka towarzyszy rozpraszanie energii elektromagnetycznej w otoczeniu urządzeń i instalacji elektrycznych. Do jej scharakteryzowania w przestrzeni pracy stosowane są głównie następujące wielkości fizyczne:

Natężenie pola elektrycznego, oznaczone symbolem E i wyrażane w voltach na metr (V/m)

Natężenie pola magnetycznego, oznaczane symbolem H i wyrażane w amperach na metr (A/m)

Częstotliwość zmienności pola elektromagnetycznego w czasie, oznaczona symbolem f i wyrażana w hercach (Hz)

Pole-EM jest zaliczane do promieniowań niejonizujących. Bezpośrednie oddziaływanie pola-EM na organizm zwykle nie jest odczuwane zmysłami człowieka. W organizmie człowieka przebywającego w polu-EM powstają: zindukowane pole-M i pole-E oraz związane z nimi indukowane prądy elektryczne.

Dyrektywa 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracujących na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) wywołała w 2016r. nowelizację prawa pracy dotyczącego ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola-EM na organizm człowieka i obiekty techniczne. Nowe wymagania opublikowano w:

– Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.331)
– Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz 1286)

Jakie urządzenia podlegają pomiarom
natężenia pola elektromagnetycznego?

Wokół wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną występuje pole-EM słabnące w miarę oddalania się od nich. Wszyscy pracujący przebywający stale w polu-EM złożonym ze składowych o różnych częstotliwościach podlegają oddziaływaniu o poziomie zależnym od miejsca przebywania. Warunki narażenia pracujących w przestrzeni pracy przy różnorodnych urządzeniach będących źródłami pola-EM, powinny być rozpoznane i ocenione. Źródłami pola-EM, które wymagają pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są głównie:

Obiekty elektromagnetyczne: linie wysokiego napięcia, stacje przesyłowo-rozdzielcze, transformatory, energetyczna instalacja zasilająca

Urządzenia przemysłowe: zgrzewarki dielektryczne, piece i nagrzewnice indukcyjne, piece łukowe i rezystancyjne, zgrzewarki rezystancyjne

Urządzenia radio- i telekomunikacyjne: anteny nadawcze i telewizyjne, stacje radiolokacyjne, systemy telefonii ruchomej – stacje bazowe oraz telefony komórkowe

Urządzenia medyczne: diagnostyczne i terapeutyczne

Ekspozycja na pole elektromagnetyczne

Niezależnie od specyfiki danego produktu, przyjmuje się, że fundamentem systemu ochrony przed oddziaływaniem promieniowania w postaci pola elektromagnetycznego jest okresowy pomiar kontrolny. Umożliwia on precyzyjne określenie zasięgu stref ochronnych w środowisku pracy, dzięki czemu oddziaływanie jest ograniczane do poziomu, który podczas wieloletniej pracy nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych – dzieje się tak w oparciu o porównanie wartości natężenia pola-EM z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami natężeń pola-EM do których zaliczamy:

Przestrzeń pola-EM strefy niebezpiecznej – w której przebywanie w ramach codziennej praktyki jest zabronione

Przestrzeń pola-EM strefy zagrożenia – w której wymagane jest stosowanie środków ochronnych, określonych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z bezpośrednich lub pośrednich skutków oddziaływania pola-EM

Przestrzeń pola-EM strefy pośredniej – w której wymagane jest stosowanie środków ochronnych, określonych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z pośrednich skutków oddziaływania pola-EM

Laboratorium MOBILAB - pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Szczególnie ważną kwestią jest pomiar miejscowych natężeń pola elektromagnetycznego zlokalizowanych w miejscu wykonywania pracy wytwarzanego przez zgrzewarki dielektryczne. 

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 1423 w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, jednostka należąca do grupy Zemat Technology Group Sp. z o.o. specjalizująca się w pomiarach natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego od zgrzewarek dielektrycznych zapewnia pomiary pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz oraz pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz. 

Zakres możliwości laboratorium pomiarowego obejmuje również m.in. precyzyjne wyznaczenie stref ochronnych naniesionych na sprawozdaniu z badań dla pracowników obsługujących maszyny. Wszystkie pomiary przeprowadzane są w miejscu zainstalowania urządzeń, to w połączeniu z doświadczeniem zespołu – zapewnia kompleksową usługę pod kątem pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego do celów BHP w środowisku pracy. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że pomiar natężenia pola elektromagnetycznego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników zajmujących się codziennie obsługą maszyn emitujących pole elektromagnetyczne.

zemat logo

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Certyfikowane pomiary pola elektromagnetycznego
tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com
© 2022 Zemat Technology Group