Pole elektromagnetyczne
- natężenie i pomiary

Pole elektromagnetyczne jest jednym z fizycznych czynników środowiska, w dzisiejszym wysoko uprzemysłowionym świecie istnieje wiele sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Wykorzystywaniu energii elektrycznej we wszystkich obszarach działalności człowieka towarzyszy rozpraszanie energii elektromagnetycznej w otoczeniu urządzeń i instalacji elektrycznych. Do jej scharakteryzowania w przestrzeni pracy stosowane są głównie następujące wielkości fizyczne:

Pole-EM jest zaliczane do promieniowań niejonizujących. Bezpośrednie oddziaływanie pola-EM na organizm zwykle nie jest odczuwane zmysłami człowieka. W organizmie człowieka przebywającego w polu-EM powstają: zindukowane pole-M i pole-E oraz związane z nimi indukowane prądy elektryczne.

Dyrektywa 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracujących na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) wywołała w 2016r. nowelizację prawa pracy dotyczącego ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola-EM na organizm człowieka i obiekty techniczne. Nowe wymagania opublikowano w:

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.
(Tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 331)

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
(Dz. U. 2018 poz. 1286, z późn. zm.)

Jakie urządzenia podlegają pomiarom natężenia pola elektromagnetycznego?

Wokół wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną występuje pole-EM słabnące w miarę oddalania się od nich. Wszyscy pracujący przebywający stale w polu-EM złożonym ze składowych o różnych częstotliwościach podlegają oddziaływaniu o poziomie zależnym od miejsca przebywania. 

Warunki narażenia pracujących w przestrzeni pracy przy różnorodnych urządzeniach będących źródłami pola-EM, powinny być rozpoznane i ocenione. Źródłami pola-EM, które wymagają pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są głównie: obiekty elektromagnetyczne np. linie wysokiego napięcia, stacje przesyłowo-rozdzielcze, transformatory, energetyczna instalacja zasilająca; urządzenia przemysłowe m.in. zgrzewarki dielektryczne, piece i nagrzewnice indukcyjne, piece łukowe i rezystancyjne, zgrzewarki rezystancyjne; urządzenia radio- i telekomunikacyjne takie jak anteny nadawcze i telewizyjne, stacje radiolokacyjne, systemy telefonii ruchomej – stacje bazowe oraz telefony komórkowe; urządzenia medyczne – diagnostyczne i terapeutyczne.

Ekspozycja na pole elektromagnetyczne

Niezależnie od specyfiki danego produktu, przyjmuje się, że fundamentem systemu ochrony przed oddziaływaniem promieniowania w postaci pola elektromagnetycznego jest okresowy pomiar kontrolny. Umożliwia on precyzyjne określenie zasięgu stref ochronnych w środowisku pracy, dzięki czemu oddziaływanie jest ograniczane do poziomu, który podczas wieloletniej pracy nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych – dzieje się tak w oparciu o porównanie wartości natężenia pola-EM z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami natężeń pola-EM do których zaliczamy:

Dlaczego należy wykonywać pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

Szczególnie ważną kwestią jest pomiar miejscowych natężeń pola elektromagnetycznego zlokalizowanych w miejscu wykonywania pracy wytwarzanego przez zgrzewarki dielektryczne.

Nasze laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 1423 w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 to jednostka należąca do grupy Zemat Technology Group Sp. z o.o. i specjalizująca się w pomiarach natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego od zgrzewarek dielektrycznych.

Zakres możliwości laboratorium pomiarowego obejmuje dodatkowo m.in. precyzyjne wyznaczenie stref ochronnych naniesionych na sprawozdaniu z badań dla pracowników obsługujących maszyny. Wszystkie pomiary przeprowadzane są w miejscu zainstalowania urządzeń, co w połączeniu z doświadczeniem zespołu zapewnia kompleksową usługę pod kątem pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego do celów BHP w środowisku pracy. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że pomiar natężenia pola elektromagnetycznego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników zajmujących się codziennie obsługą maszyn emitujących pole elektromagnetyczne.

Pracodawcy i służby BHP w zakładzie pracy zobowiązani są do podejmowania kompleksowych działań zmierzających do identyfikacji źródeł promieniowania i określania charakterystyki wytwarzanych przez nie pól elektromagnetycznych. Należy również przeprowadzać ocenę ich istotności dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmować działania w kierunku ograniczania pola elektromagnetycznego.

Nie wszyscy są również świadomi, że każda zmiana dokonana w instalacji maszyny (np. zmiana miejsca), może skutkować zmianami w charakterystyce promieniowania i zasiągach stref ochronnych. Każda zmiana w instalacji powinna więc również zakończyć się badaniem pola elektromagnetycznego.

Nasze laboratorium jest w stanie określić zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń przemysłowych, w których wykorzystywane są technologie pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości i określić zasięgi stref ochronnych. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy również określić metody i sposoby skutecznego ekranowania urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w celu zapewnienia pracownikom ich bezpiecznej obsługi.

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego

tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com

© 2023 Zemat Technology Group