Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest jednym z fizycznych czynników środowiska, w dzisiejszym wysoko uprzemysłowionym świecie istnieje wiele sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego – mogą to być między innymi:

  • Stacje telewizyjne i radiowe
  • Urządzenia komunikacji mobilnej (GSM i inne), Wi-Fi itp.
  • CB-radio, radiotelefony służb ratunkowych, wojska, policji, straży pożarnej i inne
  • Urządzenia przemysłowe – zgrzewarki, piece indukcyjne itp.
  • Urządzenia medyczne – tomografy, diatermia mikrofalowa, rezonans magnetyczny
  • Linie energetyczne i wszelkie urządzenia elektryczne.

Żyjemy w środowisku, w którym nieustannie występują sztucznie wytworzone pola elekromagnetyczne (fale) o różnych częstotliwościach i natężeniach.

Wpływ oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka nie jest do końca przez naukę zbadany. Wiadomo, że silne pola elektromagnetyczne mogą być niebezpieczne – zostały określone normy i przepisy prawne, które obowiązują wszystkich producentów urządzeń, władze lokalne (wydają zgodę na instalowanie urządzeń promieniujących fale) i pracodawców (stosują urządzenia przemysłowe, przy których pracują ludzie). Wartości graniczne parametrów pól elektromagnetycznych zostały przez normy ustawione dużo wyżej niż wartości uznane w toku badań za niebezpieczne – dzięki temu wszyscy możemy czuć się bezpieczni.

Pole elektromagnetyczne może wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, oddziałując bezpośrednio lub pośrednio na organizm człowieka.

Wystepowanie pola elektromagnetycznego


Przemysł

Przemysł

Każde urządzenie elektryczne jest źródłem pola elektromagnetycznego, są to w szczególności urządzenia wykorzystujące technologie w.cz. dużej mocy.

Pracodawcy, służby kontrolne i pracownicy zobligowani są do podejmowania kompleksowych działań zmierzających do identyfikacji źródeł promieniowania i określania charakterystyki wytwarzanych przez nie pól, oceny ich istotności dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ograniczenia zagrożenia wszędzie, gdzie jest konieczne. W szczególności pracodawcy obowiązani są zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Każda instalacja nowej maszyny wykorzystującej technologię w.cz. powinna zakończyć się pomiarami wykonanymi przez akredytowane laboratorium, a sprawozdanie z pomiarów powinno być przechowywane do wglądu dla służb kontrolnych.

Zmiany dokonane w instalacji maszyny (np. zmiana miejsca), mogą skutkować zmianami w charakterystyce promieniowania. Każda zmiana w instalacji powinna więc również zakończyć się badaniem pola. Nasze laboratorium jest w stanie określić zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń przemysłowych, w których wykorzystywane są technologie energii wysokich częstotliwości. Na podstawie badań i pomiarów jesteśmy w stanie określić strefy niebezpieczne, zagrożenia i pośrednie w obszarze przebywania personelu, oraz określić metody i sposoby skutecznego ekranowania urządzeń emitujących energię w.cz. w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i zachowania obowiązujących norm

Sieci radiowe

Siecie radiowe

Ze względu na intensywny rozwój radiokomunikacji, obecnie istotną grupę instalacji emitujących pola elektromagnetyczne stanowią nadajniki telewizyjne, radiowe, oraz stacje bazowe telefonii komorkowej – tzw. BTSy. Powszechne są obawy, czy promieniowanie tych stacji nie jest szkodliwe dla zdrowia.

Stacje te są budowane i instalowane w taki sposób, aby wiązki fal o dużych mocach istniały w obszarach oddalonych od miejsc zamieszkałych.

Pomiary natężeń pól elektromagnetycznych wokół tych stacji wykonywane są na bieżąco przez wyspecjalizowane laboratoria.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów:

W przypadku BTSów badania wykazują, że natężenia pól o wartościach zbliżonych do granicy normy występują jedynie w bezpośredniej bliskości anten nadawczych – kilka centymetrów od anteny. W przypadku stacji radiowych i telewizyjnych - nadających z dużą mocą – budowana jest strefa ochronna wokół takiej stacji, gdzie ludzie nie mogą przebywać (lub mogą przebywać tylko przez ograniczony czas).

Urządzenia medyczne

Urzadzenia medyczne

Fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości i dużej mocy znalazły również zastosowanie w medycynie. Urządzenia takie jak tomograf, urządzenia do diatermii mikrofalowej, czy rezonansu magnetycznego mogą emitować promieniowanie elektromagnetyczne.

Tu na promieniowanie narażony może być zarówno pacjent jak i personel obsługujący urządzenie. Ten szczególny obszar zastosowań promieniowania elektromagnetycznego jest w specjalny sposób chroniony normami i przepisami – urządzenia muszą być okresowo sprawdzane pod względem charakterystyki emisji pól.Sieci energetyczne

Sieci energetyczne

Przesyłowe linie energetyczne wysokiego napięcia wytwarzają duże pole elektryczne, wokół stacji transformatorowych występują silne pola magnetyczne.

Oprócz bezpośredniego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym występują również zagrożenia wynikające z ekspozycji na pola elektromagnetyczne.