Przestrzeganie przepisów

Na straży przestrzegania norm i przepisów stoją m.in.

  • UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) – przydziela częstotliwości do poszczególnych zastosowań i dla poszczególnych użytkowników, kontroluje poziomy mocy i zakłóceń,
  • Główny Inspekrirat Sanitarny (Sanepid) – kontroluje wszelkie czynniki mające wpływ na warunki sanitarne, w tym również pola elektromagnetyczne,
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i służby BHP– nadzorują czy pracodawcy należycie zabezpieczają pracowników – również pod względem narażenia pracowników na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
  • Laboratoria pomiarowe (takie jak Mobilab) - w sposób profesjonalny, rzetelnie i wiarygodnie, określają czy warunki określone w normach są zachowane.

Obowiązek wykonywania pomiarów


"Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez akredytowane laboratorium w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani"
(art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 88, poz. 587 )

W celu skorzystania z usług naszego laboratorium prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty

Aktualnie obowiązujące przepisy i normy:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne Dz. Ustaw 2016 r. poz. 950
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektrycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. Ustaw 2016 r. poz. 952
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektrycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. Nr 192, poz. 1883
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014, poz. 817
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 33, poz. 166
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku DZ. U. Nr 221, poz. 1883
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz – Część 1: Terminologia PN-T-06580-1:2002
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy PN-T-06580-3:2002
Pomiary ekspozycji w polu elektromagnetycznym. Natężenie pola w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 1 GHz PN-EN 61566:1997
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
Zakres częstotliwości promieniowania Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
0 Hz 10 kV/m 2500 A/m -
od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m -
od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -
od 0,05 Hz do 1 kHz - 3/f A/m -
od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m -
od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - -
od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2
Tab. 2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:
Zakres częstotliwości promieniowania Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
50 Hz 1 kV/m 60 A/m -