Akredytacja

Zemat Technology Group Sp. z o.o.
MOBILAB
LABORATORIUM POMIAROWE
ul Brukowa 26, 91-341 Łódź


Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością
zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

W ramach akredytacji wykonujemy badania:

  • natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 3 – 30 MHz
  • natężenia pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 3 – 30 MHz
  • w środowisku pracy

Informacje o akredytacji laboratorium Zemat: AB 1423

PCA

Co to jest PCA ?

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia. (źródło: www.pca.gov.pl)

Wszystkie informacje na temat certyfikatu znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

CERTYFIKAT

Certyfikat PCA akredytujący laboratorium Zemat